top of page

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 

 

Regulamin określa zasady świadczenia usług sprzedaży za pośrednictwem strony internetowej sklepu internetowego działającego pod domeną: https://www.sparrow.sklep.pl/ Jest dokumentem wymaganym w świetle art. 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827). 

 

1. Postanowienia ogólne.

 

1. Właścicielem i administratorem sklepu jest firma: SPARROW Aleksandra Wróbel z siedzibą w Biłgoraju (23-400) przy ul. Moniuszki 81.

2. Firma jest wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej (CEIDG) pod numerami: NIP: 918-213-50-28, REGON: 365982061

3. Numer rachunku bankowego: 87 2490 0005 0000 4530 1157 3235

4. Adres do korespondencji i przesyłek: SPARROW Aleksandra Wróbel, ul.Moniuszki 81, 23-400 Biłgoraj

5. Dane do kontaktu: tel. +48 883 426 112. Zakres działalności - sprzedaż artykułów dla niemowląt i dzieci - w szczególności wyrobów własnych pod marką SPARROW

6. Stroną dokonującą zakupów w Sklepie SPARROW (zwaną dalej: „Klientem”) może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna .

7. Warunkiem dokonania zakupów w Sklepie SPARROW jest wypełnienie przez Klienta formularza zamówienia oraz akceptacja warunków dostawy (w tym kosztów dostawy) zawartych w niniejszym Regulaminie i zamówieniu.  

8. Każdy Klient składający zamówienie w Sklepie SPARROW jest zobowiązany zapoznać się z niniejszym Regulaminem. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

 

2. Oferta

 

1. Towary oferowane w Sklepie SPARROW są wytwarzane ręcznie. Ze względu na swoją unikatowość poszczególne egzemplarze mogą nieznacznie różnić się od siebie. Wszelkie szczegółowe informacje o towarach zamieszczone zostały w ich opisach dostępnych w Sklepie internetowym SPARROW.

2. Sklep SPARROW może sprzedać towar w promocyjnej cenie, może również w ramach promocji wysłać produkt bez ponoszenia przez Klienta kosztów dostawy.

3. Wszystkie ceny podawane są w PLN. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia. Cena towaru nie uwzględnia kosztów dostawy.

 

3. Zamówienia

 

1. Warunkiem dokonania zakupów w Sklepie SPARROW jest prawidłowe złożenie zamówienia poprzez wypełnienie i wysłanie formularza zamówienia w sklepie SPARROW.

2. Klient składając zamówienie podaje dane niezbędne do realizacji zamówienia: imię, nazwisko, adres wysyłki, adres e-mail, numer telefonu, a w przypadku przedsiębiorców firmę (nazwę), adres siedziby, adres wysyłki, adres e-mail, numer telefonu a także numer NIP.

3. Klient po prawidłowym złożeniu Zamówienia zostanie poinformowany o jego przyjęciu za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail.

5. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Sklep SPARROW dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży towaru pomiędzy Klientem a Sklepem SPARROW.

6. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia realizowane są w terminie od 5 do 10 dni roboczych od otrzymania wpłaty na konto bankowe sklepu.

7. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą, czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.

8. Sklep SPARROW zastrzega sobie prawo do niezrealizowania zamówienia w przypadku wystąpienia błędów na stronie  polegających na niewłaściwych informacjach o cenach lub stanie towaru, jak i również w sytuacjach wzbudzających wątpliwość co do autentyczności danych podanych przez Użytkownika w trakcie procesu zamawiania. 

 

4. Płatności

 

1. Cenę należną Sklepowi SPARROW wraz z innymi należnymi opłatami (w tym opłatami z tytułu dostawy) należy uiścić w jeden z podanych poniżej sposobów, wpisując w tytule indywidualny numer zamówienia wygenerowany w Sklepie SPARROW:

a. płatność online za pomocą systemu PayPal, prowadzącym działalność pod adresem www.paypal.com

b. przedpłata przelewem na konto bankowe  o numerze 87 2490 0005 0000 4530 1157 3235

2. Wpłaty należy dokonać najpóźniej w ciągu 10 dni roboczych od daty złożenia zamówienia.

3. Jeżeli w terminie, o którym mowa w pkt 4.2 wpłata nie zostanie zaksięgowana na rachunku bankowym Sklepu SPARROW, zamówienie zostanie anulowane.

6. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego. 

 

5. Wysyłka

 

1. Zamówione towary są dostarczane w poniższy sposób:

a. Kurier

b. Odbiór osobisty

2. Koszty dostawy wynoszą:

Kurier In Post- 16 PLN

 Odbiór osobisty - 0zł

3. Odbiór osobisty możliwy jedynie po wcześniejszym umówieniu telefoniczny z ulicy Moniuszki 81, 23-400 Biłgoraj

4. Sklep SPARROW na życzenie Klienta dołącza rachunek do zamówienia.

5. Sklep SPARROW nie ponosi odpowiedzialności za powtórne wysłanie towarów, które zostały zwrócone z powodu nieobecności adresata, zmiany miejsca zamieszkania i niepowiadomienia o tym fakcie Sklepu SPARROW lub nieodebrania przesyłki  w wyznaczonym terminie.

6. Przed odebraniem przesyłki, Klient jest zobowiązany sprawdzić w obecności doręczyciela stan opakowania.

7. Jeśli przesyłka nosi ślady uszkodzenia nie należy jej przyjmować i w obecności doręczyciela sporządzić odpowiedni protokół, którego wzór posiada doręczyciel.

 

6. Zwroty

Art. 38 ustawy o prawach konsumenta

Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umowy w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb. 

Ze względu na bardzo dużą ilość kombinacji kolorów i rozmiarów naszych produktów, każdy z nich szyjemy po zamówieniu klienta, zdjęcia produktów są podglądowe, nie magazynujemy towaru w związku z tym nie podlegają one zwrotom.

 

7. Reklamacje.

 

1. Wszystkie towary dostępne w Sklepie SPARROW objęte są gwarancją producenta. Klient ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 1 roku od daty wydania towaru.

2. Aby skorzystać z prawa reklamacji, Klient powinien poinformować sklepi SPARROW wysyłając maila na adres: sparrow.sklep@gmail.com

Formularz reklamacji towaru

3. Wraz z wydrukowanym formularzem prosimy o odesłanie towaru na adres: SPARROW ul.Moniuszki 81, 23-400 Biłgoraj 

4. Towar uszkodzony zostanie wymieniony na inny pełnowartościowy, a jeśli będzie to niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania nakładu), Sklep SPARROW zwróci Klientowi równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu inne, dostępne w Sklepie SPARROW towary do wyboru.

5. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego.

6. Reklamacji nie podlegają: naturalne zużywanie się towaru, uszkodzenia mechaniczne (rozdarcie) powstałe w wyniku użytkowania towaru, uszkodzenia wynikłe ze złego dopasowania towaru lub niewłaściwego użytkowania i prania/konserwacji, produkty wykonywane na specjalne zamówienie np. personalizacja, indywidualny wymiar, długość itp.

7. Reklamacje dotyczące różnicy w wyglądzie towarów zamówionych z otrzymanymi, które wynikają z niewłaściwie ustawionych parametrów monitora Klienta, nie stanowią podstawy do zwrotu towaru.

 

8. Ochrona danych osobowych

 

W związku ze zmianą przepisów dotyczących ochrony danych osobowych i rozpoczęciem stosowania od dnia 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) "RODO" . 

 

1. Administratorem danych osobowych jest SPARROW ul.Moniuszki 81, 23-400, Biłgoraj 

2. Przy składaniu zamówienia Klient może wyrazić zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych podanych w formularzu zamówienia celu realizacji umowy sprzedaży, przy ewentualnym zwrocie / wymianie / reklamacji towaru. (Dz. U. 2014, poz. 1182 z późn. zm.).

 

2. Sklep SPARROW na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych  (tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 2135 ze zm.) w związku z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 1422 ze zm.) jako administrator danych jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych Klientów w celu korzystania z usługi i zawarcia umowy (złożenia konta, złożenia i realizacji Zamówień), rozliczenia umowy (rachunkowym), rozpatrzenia reklamacji w przypadku jej złożenia przez Klienta, wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z usługi, a także w celach archiwizacyjnych.

3. Podanie danych, o których mowa w pkt. 3 powyżej jest dobrowolne, jednak brak tych danych uniemożliwia złożenie zamówienia.

 

 

9. Postanowienia końcowe

 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem obowiązują właściwe przepisy prawa polskiego.

2. Klient będący konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej. Szczegółowe zasady dostępu do tych procedur dostępne są pod adresem www.uokik.gov.pl w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

3. Opinie i pytania dotyczące prezentacji towarów i realizacji zamówień można kierować na adres e-mail sparrow.sklep@gmail.com

bottom of page